Statuten (Gewest)

Statuten

I- OPRICHTING EN DOEL

Art.1:     In de schoot van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond werd het Gewest Brugge/Kust gesticht. De clubs, aangesloten bij het Gewest Brugge/Kust, aanvaarden, onvoorwaardelijk, de Reglementen en Standregelen vastgesteld door de Koninklijke Belgische Voetbalbond, door de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond en door het Gewest Brugge/Kust. Zij verbinden er zich toe alle beslissingen, genomen door deze organen, stipt na te leven.

Art.2:     Het Gewestelijk Bestuur onthoudt zich van alle inmenging in politieke, godsdienstige en filosofische aangelegenheden.

Art.3:     Alle gevallen, niet voorzien in deze statuten, zullen door het Gewestelijk Bestuur beslist worden, eventueel na bespreking en voorlegging bij de Provinciaal Commissie.

Art.4:     Iedere, in deze Statuten voorkomende bepaling, die in strijd is met de Reglementen en Standregelen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond is, inzake voetbal, van generlei waarde.

Art.5:     Doel: zie artikel 1 van de standregelen van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

II.-  SAMENSTELLING

Art.6:     Het Gewest Brugge/Kust wordt beheerd door een dagelijks of Gewestelijk Bestuur bestaande uit minimum 3 en maximum 9 leden, secretaris en schatbewaarder (of penningmeester) inbegrepen. Alle leden van het Gewestelijk Bestuur moeten meerderjarig zijn.

                  Art.7:     Het Gewestelijk Bestuur is samengesteld uit:

-Eén voorzitter:

De voorzitter zit alle vergaderingen voor. Hij leidt en handhaaft de orde tijdens de vergaderingen. Hij heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien afgeweken wordt van het onderwerp. Hij kan een lid, die de vergadering stoort, tot de orde roepen.

- Een  Ondervoorzitter:

De eerste Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter wanneer deze afwezig is. In dit geval krijgt hij dan alle volmachten van de voorzitter. De Ondervoorzitter assisteert de Voorzitter.

-Eén Secretaris:

De secretaris is gelast met de administratie. Hij stelt de verslagen op van de Gewestelijke Algemene Vergaderingen en van de Gewestelijke Bestuursvergaderingen. Alle brieven uitgaande van het Gewestelijk Bestuur moeten door hem ondertekend worden. Alle briefwisseling wordt door de Secretaris voor de duur van vijf jaar bewaard.

De secretaris wordt er mee belast, de Reglementen en de Standregelen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond en deze van het Gewest Brugge te doen naleven.

Indien de secretaris vaststelt dat de beslissingen van zijn Gewestelijk Bestuur onregelmatigheden bevat, heeft hij tot plicht daarover de Gewestelijke Voorzitter in te lichten, vooraleer daarover verslag uit te brengen bij de Provinciaal Commissie.

-Eén Penningmeester:

De Penningmeester houdt een regelmatige boekhouding bij van de verrichtingen van het Gewest en dit volledig in overeenstemming met de vigerende V.Z.W.-Wetgeving ter zake. De boeken en jaarrekening blijven altijd bewaard.

Jaarlijks worden de boeken en de rekeningen ter nazicht voorgelegd aan minstens twee leden van minstens twee clubs en worden door deze ondertekend.

-Twee commissarissen:

Er worden in het Gewestelijk Bestuur twee commissarissen aangeduid die de boekhouding en jaarrekening van het Gewest Brugge/Kust bij de Penningmeester controleren.

Elk jaar kunnen twee afgevaardigden van twee clubs aanwezig zijn wanneer de boeken bij de penningmeester gecontroleerd worden. dit op basis van vrijwilligheid, of op basis van aanduiding door een beurtrol gebaseerd op het stamnummer van de club.

-Het Gewestelijk Bestuur in zijn geheel:

Het Gewestelijk Bestuur in zijn geheel waakt over de strikte uitvoering en toepassing van deze Statuten en van de toepassing van het Huishoudelijk Reglement, opgesteld in haar schoot. Wanneer een Bestuurslid enig bedrog vaststelt of kennis heeft van incidenten, dan moet hij deze ambtshalve aan zijn Bestuur mededelen, zelfs als daarover geen officieel verslag binnen gekomen of opgesteld is.

III.- BEVOEGDHEID

Art.8:     Het Gewestelijk Bestuur neemt de organisatie op zich van de kampioenschappen, schalen en bekertornooien voorbehouden aan de clubs die zij beheert. Zij maakt de reglementen op van deze competities en bepaalt de voorwaarden waaraan de terreinen moeten voldoen van de clubs die er aan deelnemen.

                  Art.9:     Bij speciale opdracht van de Provinciaal Commissie:

Oordeelt het Gewestelijk Bestuur in eerste aanleg over:

-     de incidenten, laakbare feiten en betwistingen die zich voordoen in de loop van hoger vermelde kampioenschappen, schalen en bekertornooien of bij vriendschappelijke wedstrijden;

-de gevallen van wangedrag van de spelers en alle feiten ten laste van de inrichtende club, die zich afspelen voor en tijdens de bekertornooien die uitsluitend de bedrijfsvoetbalclubs van hun Gewest groeperen.

Een lid van het Gewestelijk Bestuur mag niet deelnemen aan het onderzoek van een zaak waarover zijn club wordt gedagvaard.

IV - BEHEER EN WERKING

Art.10:  De bestuurlijke zetel van het Gewest Brugge/Kust is gevestigd ten huize van de Secretaris.

Art.11:  De leden van het Gewestelijk Bestuur komen bijeen om de lopende zaken van het Gewest te bespreken. Zij worden bijeengeroepen door de Gewestelijke Secretaris telkens hij zulks noodzakelijk acht of op schriftelijke aanvraag van één aangesloten club. Een dergelijke vergadering moet plaats grijpen binnen 14 kalenderdagen na de schriftelijke aanvraag.

Datum, plaats en uur van de vergadering worden door de Gewestelijke Secretaris vastgesteld. De agenda van de vergaderingen wordt door de Gewestelijke Secretaris opgesteld.

Art.12:  Jaarlijks heeft minstens één jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering plaats, minstens veertien kalenderdagen voor de jaarlijkse Provinciale Statutaire Vergadering en dit ten einde over te gaan tot de verkiezing of herkiezing van het Gewestelijk Bestuur, om de algemene werking van het Gewest te bespreken en om het volgend seizoen voor te bereiden.

De voorlopige dagorde van deze jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering wordt opgemaakt door het Gewestelijk Bestuur en mede gedeeld aan alle aangesloten clubs minstens 14 kalenderdagen voor de belegde datum.

Voorstellen of interpellaties door de aangesloten clubs ingediend of aangevraagd, moeten minstens 14 kalenderdagen voor de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering schriftelijk bekend gemaakt worden aan het Gewestelijk Secretariaat.

De definitieve dagorde zal minstens 5 dagen voor het plaats hebben van de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire vergadering ter kennis gebracht worden van de aangesloten clubs

De Leden van het Gewestelijk Bestuur zijn niet gemachtigd hun club te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering. Vanzelfsprekend zijn zij dus niet stemgerechtigd.

Art.13: Beslissingen binnen het Gewestelijk Bestuur worden, indien nodig, bij middel van stemming voorgelegd aan de vergadering. Ieder lid van het Gewestelijk Bestuur is stemgerechtigd.

Het Gewestelijk Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer 2/3 van haar stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

                  Art.14:   Om geldig te zijn, moet elke beslissing de meerderheid der geldige

stemmen behaald hebben, zijnde de helft plus één stem. In geval van pariteit van stemmen, zal de stem van de Voorzitter, of diens plaatsvervanger, doorslaggevend zijn. Op aanvraag kan de stemming geheim geschieden.

                  Art.15:   Alle aangesloten clubs verbinden er zich toe elke goedgekeurde

beslissing te aanvaarden en uit te voeren of toe te passen, zolang zij niet in strijd is met de Reglementen en Standregelen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en deze van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

Art.16: Voor dringende gevallen mag de Voorzitter of een door hem aangeduid Lid van het Gewestelijk Bestuur, evenals de Secretaris, de mening van de andere leden vragen per brief, per telefoon, per mail of gelijk welk ander communicatiemiddel.

In dit geval wordt de beslissing volgens de gewone meerderheid genomen.

Art.17:  Ieder lid van het Gewestelijk Bestuur, afwezig op drie opeenvolgende vergaderingen, zonder aannemelijke reden en/of verontschuldiging, zal als ontslagnemend beschouwd worden.

De bekendmaking van de vacatures in de schoot van het Gewestelijk Bestuur en de oproep tot de kandidaat-plaatsvervangers wordt gedaan op de eerste Gewestelijke Algemene Vergadering die volgt op het vrijkomen van één of meerdere functies. In zeer bijzondere gevallen kan door het Gewestelijk Bestuur overgegaan worden tot coöptatie ter vervanging van een lid van het Gewestelijk Bestuur, ingevolge het vacant komen van een mandaat.

Art.18:   Per definitie maken de Gewestelijke Voorzitter en de Gewestelijke Secretaris en wenselijk de Gewestelijke Penningmeester deel uit van dit PC.

De overige mandaten worden door het Gewestelijk Bestuur voorgedragen aan het PC, dat hun aanstelling bekrachtigd. Hun mandaat loopt over twee jaar, om het jaar is één of meerdere mandaten te verlengen of te vernieuwen. Na de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering zal het Gewestelijk Bestuur zijn delegatie voor het PC samenstellen. Deze samenstelling wordt door het PC bekrachtigd op de Jaarlijkse Provinciale Statutaire Vergadering.

De PC mandatarissen zijn gehouden regelmatig verslag uit te brengen nopens de door hen bijgewoonde Provinciale Bestuursvergaderingen.

Art.19:   Het Gewestelijk Bestuur mag een voorlopige opdracht geven aan één of meerdere    personen, hetzij leden van het Gewestelijk Bestuur zelf, hetzij aan andere leden van de Groepering.

V.- VERKIEZING EN HERKIESBAARHEID

Art.20:  De leden van het Gewestelijk Bestuur worden voorgesteld en verkozen door de vergadering van de aangesloten clubs die zij beheert. Het mandaat van de leden van het Gewestelijk Bestuur is her nieuwbaar om de vier jaar. Eventueel kan in hun vervanging voorzien worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Art.21:   De secretaris wordt uit de verkozen bestuursleden aangesteld. Zodra hij zijn functie waarneemt, blijft hij/zij deze functie behouden.

                  Art.22:   Zijn verkiesbaar :

De uittredende bestuursleden, evenals ieder lid dat minstens één jaar

deel uitmaakt van een club, aangesloten bij het Gewest, en van wie de

naam ten minste 7 kalenderdagen voor de Jaarlijkse Gewestelijke

Statutaire Vergadering, tijdens de welke de verkiezing zal

plaats hebben, schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan het Gewestelijk

Secretariaat.

De kandidatuur moet door de Voorzitter en de Secretaris van de club,

waarbij de kandidaat is aangesloten, mee ondertekend worden.

De aftredende bestuursleden worden van deze formaliteit ontslagen.

Indien zich geen kandidaten voor het Gewestelijk Bestuur regelmatig

hebben voorgesteld, dan worden uittredende Bestuursleden herkozen

bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De oproep tot verkiezingen en tot wijzigingen van de Statuten moet

worden gedaan door de Voorzitter van het Gewestelijk Bestuur.

Art.23:   De verkiezing of herkiezing gebeurt door geheime stemming onder al de stemgerechtigden aanwezig op de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Per club mag één stem uitgebracht worden, eventueel per volmacht.

Art.24:  Indien een Bestuurslid wegvalt, dan heeft het Gewestelijk Bestuur het recht om in zijn (haar) vervanging te voorzien onder voorbehoud van goedkeuring door de Gewestelijke Algemene Vergadering op de eerstvolgende zitting.

                  Art.25:  Bij eventueel ontslag, nemen de Secretaris en de Penningmeester de

verbintenis aan, ter beschikking te blijven van het Gewestelijk Bestuur, tot in hun vervanging is voorzien, en dit gedurende een maximum termijn van drie maanden.

VI. - FINANCIEEL BELEID

Art.26:   De inkomsten van het Gewest worden regelmatig ingeschreven in een speciaal register, volledig in overeenstemming met de vigerende VZW-Wetgeving. Periodiek wordt een verslag over de werking en de financiële toestand aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

Art.27:   Het Gewestelijk Bestuur verbindt zich er toe het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, waarbij zij is aangesloten, na te leven en in het bijzonder wat betreft het toezicht over de boekhouding.

Art.28:   De fondsen van het Gewest Brugge/Kust worden gespijsd door een jaarlijkse verplichte budgettaire bijdrage vanwege de aangesloten clubs uit het Gewest Brugge/Kust.

Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering en is afhankelijk van het budget. De fondsen, nodig voor het beheer, worden evenredig verdeeld onder alle aangesloten clubs.

Het Gewestelijk Bestuur ontslaat de inactieve ploegen van deze verplichtingen niet.

Het Gewestelijk Bestuur kan alle aangesloten clubs vrijstellen van deze verplichtingen mits de financiële toestand dit toelaat. In dit geval zal zulks moeten meegedeeld worden op de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering.

VII. - SANCTIES EN BOETEN

                  Art.29:   Het Gewestelijk Bestuur is gemachtigd om tuchtmaatregelen te

treffen tegenover een aangesloten club uit haar Gewest, telkens dit noodzakelijk zou blijken, en dit naar de bepalingen uit haar Huishoudelijk Reglement.

Art.30:  Het Gewestelijk Bestuur is gemachtigd om geldboetes op te leggen aan een aangesloten club uit haar Gewest telkens inbreuk wordt gedaan op de Statuten of het Huishoudelijk Reglement, dit naar de bepalingen uit haar Huishoudelijk Reglement.

VIII. BEROEPEN

Art.31:  Alle aangesloten clubs hebben evenwel het recht beroep aan te tekenen bij het PC tegen de beslissingen genomen tegen hen door het Gewestelijk Bestuur voor zaken die geen betrekking hebben op de wedstrijden, straffen aan leden of spelfeiten. Dergelijke beroepen dienen per schrijven overgemaakt te worden aan het Provinciaal Secretariaat samen met het bewijs van storting van de, in het huishoudelijk reglement bepaalde, waarborg en dit binnen de vijf kalenderdagen na de schriftelijke betekening.

                  Art.32:  De clubs hebben het recht om in hoger beroep te gaan tegen een

beslissing tegen hen genomen door het PC wanneer deze strijdig is met de Reglementen en Standregelen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Het in hoger beroep gaan, kan enkel wanneer het om spelfeiten gaat.

IX.- ONTBINDING

                  Art.33:  Bij ontbinding en na volledige vereffening van alle schulden en

verplichtingen van het Gewestelijk Bestuur, moet het batig saldo afgedragen worden aan liefdadigheidswerken of instellingen voor lichamelijke opvoeding. De keuze van het liefdadigheidswerk of instelling voor lichamelijke opvoeding zal goedgekeurd worden tijdens een speciaal daartoe belegde Gewestelijke Algemene Vergadering en zal moeten bekrachtigd worden door het PC.

Art.34:   Ontslagnemende of uitgesloten clubs of leden kunnen geen aanspraak maken of rechten laten gelden op het maatschappelijk bezit van het Gewest.

X. WIJZIGING AAN DE STATUTEN

                  Art.35:  Geen enkele wijziging mag aan de huidige Statuten aangebracht

worden, tenzij in een Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering. Om geldig te zijn, moeten de beslissingen een meerderheid van 2/3 (tweederde) van de geldige stemmen behalen.

Art.36:  Deze huidige Statuten vervangen alle voorgaande en zullen overgemaakt worden, tegen ontvangstbewijs, ondertekend door de Secretaris van alle aangesloten clubs.

Nieuwe, aansluitende clubs aanvaarden deze Statuten onvoorwaardelijk.

                                                                   

De statuten voorgelegd in de algemene bestuursvergadering op donderdag 21 mei 2015.

                    De Secretaris,                                                                                    De Voorzitter,

                  Nancy Saelens                                                                                    Herman Vermeulen.