Reglementen Beker Brugse Sportraad & Frans Dykmans

REGLEMENT BEKER BRUGSE SPORTRAAD / FRANS DYKMANS : SEIZOEN 2017 - 2018

Formule: de Beker Brugse Sportraad wordt betwist met rechtstreekse uitschakeling.    Eindstadium: De kwartfinale wordt betwist met 3 winnaars en 1 gelote verliezer.  

De wedstrijden: duren 2x45 minuten , met doorlopende wissels.

Bij gelijke stand na het verstrijken van de reglementaire speeltijd, wordt er onmiddellijk overgegaan tot het nemen van strafschoppen conform het reglement van K.B.V.B..   

Bij de finale Beker Brugse Sportraad wordt de scheidsrechter bijgestaan door twee officiële assistent-scheidsrechters.  

Bij de finale Beker Frans Dykmans , wordt de wedstrijd enkel geleid door de scheidsrechter en geen assistent-scheidsrechters .

Kosten: bij alle wedstrijden worden de kosten en vergoedingen(blokken) voor scheidsrechter door de beide clubs EVENREDIG GEDEELD.  

De verfrissing valt ten koste voor de bezochte ploeg , UITGEZONDERD voor de finales ! 

Op de finaledag worden alle scheidsrechterskosten integraal door het gewest betaald.

ndien op vraag van een club de wedstrijd verplaatst wordt naar woensdag- of vrijdagavond, vallen de eventuele kosten van het terrein en voor het gebruik van de verlichting ten laste van de vragende partij. Deze kosten zullen betaald worden door het gewest en dan op vragende partij verhaald worden.    

Spelers: alleen spelers die gekwalificeerd zijn volgens de voorzieningen van de overeenkomst met de K.B.V.B/VFV. en de reglementen van de K.W.V.B.B. mogen opgesteld worden.  

Wedstrijdbladen: het origineel wedstrijdblad dient volledig en correct ingevuld, bij Departement Wedstrijdbladen ( Mevr. Nancy Saelens - Zandvoordestraat 16 - 8400 Oostende ) toe te komen, ten laatste met de poststempel van de eerste werkdag, volgend op de wedstrijd.      

Terreinafgevaardigde: de bezochte club moet verplicht een terrein afgevaardigde aanstellen, aangesloten bij deze club (zij of hij hoeft geen bestuurslid te zijn), die tenminste 30 minuten vóór de aftrap van de wedstrijd aanwezig is en onmiddellijk het officieel wedstrijdblad aan de scheidsrechter aanbiedt. Hij regelt de scheidsrechterskosten vóór de aanvang van de wedstrijd. Bij het zich begeven in de neutrale zonen draagt hij verplicht een witte armband.  

Hij dient vóór de aanvang van de wedstrijd alle nodige inlichtingen te verstrekken aan de scheidsrechter, en hem onderhavig reglement ter inzage voor te leggen.  

Verplichtingen van de bezochte club: wie ook eigenaar of verhuurder van het terrein is, de bezochte club  draagt,overeenkomstig de reglementen van de K.B.V.B., de volledige verantwoordelijkheid omtrent de organisatie van de wedstrijd,t.t.z. met betrekking tot speelklaar maken van het terrein, de kleedkamers, de accommodatie, de begeleiding en de bescherming van de scheidsrechters, voldoende aantal ballen, verbandkist, pneumatische spalken en draagberrie. 

Uitrusting: de kleuren van de uitrusting  van elke club worden op de website www.bedrijfsvoetbalbrugge-kust.be  bekend gemaakt. Mocht de scheidsrechter beslissen dat er te weinig visueel verschil is tussen de beide clubs, dan is het steeds de bezochte club die zich dient aan te passen. De basiskleur voor de uitrusting van de scheidsrechter is zwart. Hij kan niet gevraagd worden om deze aan te passen, mocht deze zwarte uitrusting moeilijk visueel te onderscheiden zijn. Treedt de scheidsrechter aan in een ander kleur, dicht aanleunend bij de kleur van één van beide clubs, dan kan gevraagd worden om de kleur van de uitrusting ter veranderen.  

Uitstellen van wedstrijden:  Individueel: door de scheidsrechter, die het terrein onbespeelbaar verklaart.   Wanneer de provinciale jeugd en reserves worden afgelast in de Provincie ,  worden de wedstrijden binnen het Bedrijfsvoetbal  West-Vlaanderen TOCH gespeeld ! AANGEZIEN WIJ MEE GAAN MET DE  EERSTE ELFTALLEN

 Mededeling wordt gedaan via de radionieuwsdienst van RADIO 1 op vrijdagavond om 18 uur (na "De Wandelgangen") en de zaterdagmiddag om 12 uur. Verder informatie op het telefoonnummer 0900/00081 ,de website www.footbel.com , of via www.bedrijfsvoetbal.be en www.bedrijfsvoetbal-brugge-kust.be!  

Gele kaarten: overeenkomstig de reglementen van de K.W.V.B.B. worden de gele kaarten, opgelopen tijdens het kampioenschap en de bekerwedstrijden  NIET opgesplitst. Er volgt één sanctie na het oplopen van drie gele kaarten.  

Iedere club dient voor zichzelf de stand van de gele kaarten bij te houden. De sancties en schorsingen opgelopen door deze gele kaarten kunnen geraadpleegd worden op de site van het bedrijfsvoetbal: www.bedrijfsvoetbal.be                                

Verplichtingen van de afgevaardigde van beide clubs: de identiteitskaarten van de beide clubs moeten 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ter beschikking van de scheidsrechter te zijn en in zijn kleedkamer worden voorgelegd voor controle.  

Klachten: deze moeten in eerste instantie zo vlug mogelijk worden medegedeeld via telefonisch contact met het provinciaal secretariaat. Een email wordt verstuurd zowel naar de Gerechtigde Correspondent ( dhr. Patrick Daerden - Graaf de Mûelenarelaan 71 - 8000 Brugge ) alsook het gewestelijk secretariaat . Het gewoon  schrijven moet uiteindelijk binnen de 5 kalenderdagen, , in het bezit zijn van het provinciaal secretariaat,  aangezien de Provinciale sportcommissie in eerste instantie bevoegd is.  

Forfait: bij forfait voor een bepaalde wedstrijd wordt de in gebreke zijnde club bestraft met een boete van € 60,00, geeft hij forfait na een speelhelft dan wordt hij bestraft met € 30,00.    

Indien dit gebeurt na donderdagavond, wordt automatisch een tegemoetkoming voor de betrokken tegenstrever aangerekend van    € 12,50 bovenop de terugbetaling van eventuele andere kosten, te bepalen door het provinciaal bestuur.  Zowel competitie als beker

Deelname Provinciale eindbeurt: de winnaar van de beker is verplicht deel te nemen aan de provinciale eindbeurten.  

Mededeling resultaten: de bezochte club is gehouden deze mede te delen aan dhr. Luc De Brabander (GSM 0478/84.85.00), op de zaterdag na de wedstrijd, tussen 17u30 en 18u30.  

Boete bij verzuim: €10,00. (bij herhaling wordt de boete telkens vermeerderd met 10€)  

Officiële armbanden: bij het betreden van de neutrale zone draagt de terreinafgevaardigde van de thuisploeg een witte band. Bij de bezoekers draagt de terreinafgevaardigde, indien in de neutrale zone, een tricolore band (Belgische driekleur). De coach draagt een rode armband, de verzorger een gele armband en de commissarissen dragen de clubkleuren. Deze personen dienen op het wedstrijdblad vermeld te worden, alsook in het bezit te hun van zijn identiteitsbewijs.Enkel één coach per ploeg, met een rode armband, is gerechtigd om richtlijnen te geven BINNEN DE INSTRUCTIEZONE. De overige afgevaardigden, die op het wedstrijdblad voorkomen, mogen zich om het even waar in de neutrale zone bevinden, DOCH MOGEN GEEN INSTRUCTIES GEVEN.Bij het niet dragen van de armband, kan de toegang tot de neutrale zone door de scheidsrechter geweigerd worden.  

Rookverbod: Het rookverbod geldt niet langer in de neutrale zone, maar wel in de instructiezone, alsook in de kleedkamers.   

Verbod Alcoholische dranken : er geldt een algemeen verbod voor alcoholische dranken ,  zowel op en naast het terrein ,  de neutrale  zone en de kleedkamers !     

Slotbepaling: in alles wat voorafgaand niet voorzien is, wordt gehandeld conform de reglementen van de K.B.V.B. en de K.W.V.B.B.  

In alle andere onvoorziene gevallen wordt het dossier overgemaakt aan de Provinciale Sportcommissie, die uitspraak doet in eerste aanleg, of aan de Provinciale beroepscommissie die uitspraak doet in laatste aanleg.  

Opgemaakt namens het gewestelijk bestuur.