Reglement Gewestelijke Kampioenschap

REGLEMENT GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAP 2017 - 2018     

Het kampioenschap wordt gespeeld in twee reeksen met klimmen en dalen.     

Bij het opmaken van de eindklassering, geldt volgend criteria (voor het stijgen en dalen):   

1.                   het aantal behaalde punten;   

2.                   aantal gewonnen wedstrijden;   

3.                   doelsaldo;   

4.                   aantal gemaakte doelpunten;   

5.                   aantal geïncasseerde doelpunten;   

6.                   indien nog geen afscheiding, beslist het lot.    

Deze criteria gelden ALTIJD en voor gelijk welke opmaak van klassement of voor gelijk welke aanduiding van een overwinnaar of daler bij gelijke stand!   

De winnaar van reeks I is gewestelijk kampioen en is verplicht deel te nemen aan het provinciaal kampioenschap.    

De twee laatst geklasseerde van Reeks I dalen naar de tweede reeks. De twee eerste geplaatsten van reeks II stijgen naar Reeks I.     

Indien er voor het daaropvolgend seizoen a  een even aantal ploegen inschrijven, zullen beide reeksen even ingedeeld worden. b. in andere gevallen zal er gehandeld worden naar wijsheid.      

De wedstrijden : wedstrijdduur is 2 x 45 minuten , met doorlopende wissels     

 Terreinen: de clubs beschikken als bezochte over een terrein:   

1.                   Wegens eigendom van het bedrijf of instelling   

2.                   Wegens contract rechtstreeks afgesloten met eigenaar of verhuurder

3.                   Wegens contract afgesloten door het gewestelijk bestuur.   

De clubs ressorterende onder sub 1 of 2 spelen hun thuiswedstrijden op de bedoelde terreinen waarover zij, de gehele of gedeeltelijke beschikking hebben. De clubs ressorterende onder sub 3  zijn verplicht aan te treden op  de terreinen aangeduid door het gewest in functie van de kalender.   

De kosten voor het huren van de terreinen worden door het gewest betaald. Indien op vraag van een club de wedstrijd verplaatst wordt naar woensdag- of vrijdagavond, vallen de eventuele kosten van het terrein en voor het gebruik van de verlichting ten laste van de vragende partij. Deze kosten zullen betaald worden door het gewest en dan op vragende partij verhaald worden.      

 Kosten: bij alle wedstrijden worden de kosten voor de scheidsrechter ten laste gelegd van de thuisploeg , ook de verfrissing valt ten koste van de thuisploeg.      

Verplichtingen van de bezochte club: wie ook eigenaar of verhuurder van het terrein is, de bezochte club draagt, overeenkomstig de reglementen van de K.B.V.B., de volledige verantwoordelijkheid omtrent de organisatie van de wedstrijd,t.t.z. met betrekking tot speelklaar maken van het terrein, de kleedkamers, de accommodatie, de begeleiding en de bescherming van de scheidsrechters, voldoende aantal ballen, verbandkist, pneumatische spalken en draagberrie.      

Terreinafgevaardigde: de bezochte club moet verplicht een terrein afgevaardigde aanstellen, aangesloten bij deze club (zij of hij hoeft geen bestuurslid te zijn), die tenminste 30 minuten vóór de aftrap van de wedstrijd aanwezig is en onmiddellijk het officieel wedstrijdblad aan de scheidsrechter aanbiedt.    

Hij regelt de scheidsrechterskosten vóór de aanvang van de wedstrijd. Hij voorziet tevens drank voor de scheidsrechter , alsook voor de bezoekende ploeg.    

Bij het zich begeven in de neutrale zonen draagt hij verplicht een witte armband.      

Verplichtingen van de afgevaardigde van beide clubs: de identiteitskaarten van de beide clubs moeten 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ter beschikking van de scheidsrechter worden gehouden voor controle.      

DE SCHEIDSRECHTERS:   

Bij uitgestelde wedstrijden, wegens onbespeelbaarheid van het terrein, hebben de scheidsrechters slechts recht op de helft van hun vergoeding, doch wel op de volledige verplaatsingskosten.    

Bij het vaststellen van een ongeschikt terrein ,wordt de scheidsrechter met de   volle scheidsrechterskosten(vergoeding+verplaatsingsonkosten) vergoed.        

In geval de officieel aangeduide scheidsrechter afwezig blijft, dient er gehandeld te worden volgens de voorschriften van de K.B.V.B Bij afwezigheid van de aangeduide Ref, heeft de scheidsrechter die de wedstrijd begint, recht op de volle vergoeding.  Wanneer deaangeduide scheidsrechter toch komt opdagen, heeft hij enkel recht op zijn verplaatsingskosten).        

Ook gelegenheidsscheidsrechters hebben recht op 20€ ( doch GEEN VERPLAATSINGSONKOSTEN). (NAAM EN ADRES MOET WORDEN VERMELD OP HET WEDSTRIJDBLAD !)     

 Klachten: deze moeten in eerste instantie zo vlug mogelijk worden medegedeeld via telefonisch contact met het provinciaal secretariaat. Een email wordt verstuurd zowel naar de Gerechtigde Correspondent , ( dhr. Patrick Daerden - Graaf de Mûelenarelaan 71 - 8000 Brugge )alsook het gewestelijk secretariaat . Het gewoon  schrijven moet uiteindelijk binnen de 5 kalenderdagen, , in het bezit zijn van het provinciaal secretariaat,  aangezien de Provinciale sportcommissie in eerste instantie bevoegd is. Bij het toesturen van een klacht, moet het bewijs van het storten der borgsom gevoegd worden. Bij een VTMS moet het bewijs van het storten der boete bijgevoegd worden.      

Forfait: bij forfait voor een bepaalde wedstrijd wordt de in gebreke zijnde club bestraft met een boete van € 60,00€, geeft hij forfait na een speelhelft dan wordt hij bestraft met € 30,00.    

Indien dit gebeurt na donderdagavond, wordt automatisch een tegemoetkoming voor de betrokken tegenstrever aangerekend van € 12,50 bovenop de terugbetaling van eventuele andere kosten, te bepalen door het provinciaal bestuur.   Zowel beker als competitie   

Spelers en hulpspelers: hier gelden, zonder enige vorm de interpretatie, van de overeenkomst met de K.B.V.B/VFV. en de reglementen van de K.W.V.B.B.      

Spelerslijsten: officiële spelerslijsten moeten ten laatste met de poststempel van 31 mei  bij de Gerechtigde Correspondent (dhr. Patrick Daerden - Graaf de Mûelenarelaan 71-8000 Brugge) ingediend zijn. Slechts spelers op die lijst voorkomend, uitgezonderd nieuwe, rechtmatig aangeslotenen, mogen aan de officiële wedstrijden deelnemen.

Na 15 juni kunnen uiteraard nog aansluitingen gebeuren      

Uitrusting: de kleuren van de uitrusting  van elke club wordt op de website www.bedrijfsvoetbal-brugge-kust.be  bekend gemaakt. Mocht de scheidsrechter beslissen dat er te weinig visueel verschil is tussen de beide clubs, dan is het steeds de bezochte club die zich dient aan te passen. De basiskleur voor de uitrusting van de scheidsrechter is zwart. Hij kan niet gevraagd worden om deze aan te passen, mocht deze zwarte uitrusting moeilijk visueel te onderscheiden zijn. Treedt de scheidsrechter aan in een ander kleur, dicht aanleunend bij de kleur van één van beide clubs, dan kan gevraagd worden om de kleur van de uitrusting ter veranderen.     

Vrije data: bij de opmaak van de kalender zal er geen rekening gehouden worden met de vraag voor een vrije speeldag. Volgens de reglementen kan de betrokken club de vraag tot verplaatsen van de wedstrijd richten aan zijn tegenstrever. In principe kan er alleen op woensdagavond, vrijdagavond gespeeld worden.  Eventueel kan het aanvangsuur vervroegd of verlaat worden. Indien er geen schriftelijk akkoord door beide clubs kan voorgelegd worden kan de wedstrijd NIET verplaatst worden. De vraag voor het verplaatsen van de wedstrijddatum of aanvangsuur, moet minstens DRIE weken vooraf ,schriftelijk en ondertekend  met het akkoord van de tegenstrever , tevens  voorzien van nieuwe datum en uur! ( Wedstrijden voor   onderling  akkoord  kunnen  ten laatste verplaatst worden  tot  uiterlijk 2 weken  voor het vooropgestelde competitieslot ! )Dit schrijven wordt gericht aan het  gewestelijk secretariaat !Deze zal op zijn beurt de provinciale secretaris op de hoogte brengen.     

Indien een wedstrijd wordt verplaatst bij onderling akkoord, van beide clubs en zonder dat hierbij een grondige reden wordt  opgegeven, wordt een tussenkomst van € 25.00 aangerekend aan de verzoeker  

+ kosten van het terrein worden aangerekend door het gewest aan de verzoeker

 Uitstellen van wedstrijden:  Individueel: door de scheidsrechter, die het terrein onbespeelbaar verklaart.    

Wanneer de provinciale EERSTE ELFTALLEN worden afgelast in de

Provincie , worden de wedstrijden binnen het Bedrijfsvoetbal  West-Vlaanderen ook niet gespeeld !  

 Mededeling wordt gedaan via de radionieuwsdienst van RADIO 1 op vrijdagavond om 18 uur (na "De Wandelgangen") en de zaterdagmiddag om 12 uur. Verder informatie op het telefoonnummer 0900/00081 ,

  de website www.footbel.com , of via www.bedrijsfvoetbal.be en  www.bedrijfsvoetbal-brugge-kust.be !    

   

 

Gele kaarten: overeenkomstig de reglementen van de K.W.V.B.B. worden de gele kaarten, opgelopen tijdens het kampioenschap en de bekerwedstrijden  NIET opgesplitst. Er volgt één sanctie na het oplopen van drie gele kaarten.   

Iedere club dient voor zichzelf de stand van de gele kaarten bij te houden. De sancties en schorsingen opgelopen door deze gele kaarten kunnen geraadpleegd worden op de site van het bedrijfsvoetbal: www.bedrijfsvoetbal.be      

Wedstrijdbladen: het origineel wedstrijdblad dient volledig en correct ingevuld, bij Departement Wedstrijdbladen ( Mevr. Nancy Saelens - Zandvoordestraat 16 - 8400 Oostende ) toe te komen, ten laatste met de poststempel van de eerste werkdag, volgend op de wedstrijd.        

Mededeling resultaten: de bezochte club is gehouden het resultaat mede te delen aan  dhr. Luc De Brabander  (tel. 0478/84.85.00), op de zaterdag na de wedstrijd, tussen 17u30 en 18u30.   

De thuisploeg is verplicht om de correcte doelpuntenmakers zowel van thuisploeg als die van de bezoekers mee te delen. Boete bij verzuim: €10. (bij herhaling wordt de boete telkens vermeerderd met 10€)     

Provinciale eindbeurt: mocht de ploeg die zich geplaatst heeft voor de provinciale eindrondes, en dus deelneemt aan het provinciaal kampioenschap, door forfait van deelname afzien, dan wordt de club een boete van € 75 opgelegd, bovenop de eventuele   terugbetaling van kosten, in overleg te bepalen door het Provinciaal Comité. Bovendien kan deze ploeg voor volgende drie seizoenen  aan geen provinciaal eindtornooi deelnemen.     

Officiële armbanden: bij het betreden van de neutrale zone draagt de terreinafgevaardigde van de thuisploeg een witte band. Bij de bezoekers draagt de terreinafgevaardigde, indien in de neutrale zone, een tricolore band (Belgische driekleur). De coach draagt een rode armband, de verzorger een gele armband en de commissarissen dragen de clubkleuren. Deze personen dienen op het wedstrijdblad vermeld te worden, alsook in het bezit te zijn van hun identiteitsbewijs. Enkel één coach per ploeg, met een rode armband, is gerechtigd om richtlijnen te geven BINNEN DE INSTRUCTIEZONE. De overige afgevaardigden, die op het   wedstrijdblad voorkomen, mogen zich om het even waar in de neutrale zone bevinden, DOCH MOGEN GEEN INSTRUCTIES GEVEN.      

Bij het niet dragen van de armband, kan de toegang tot de neutrale zone door de scheidsrechter geweigerd worden.      

Wijziging samenstelling tijdens de competitie: indien, om gelijk welke reden, een ploeg tijdens het seizoen afhaakt en een algemeen forfait wordt uitgesproken, dan beslist enkel het provinciaal bestuur over verder verloop van de competitie en de samenstelling van de reeksen, afhankelijk van de kalender.   

Rookverbod: Het rookverbod geldt niet langer in de neutrale zone, maar wel in de instructiezone, alsook in de kleedkamers.   

Verbod Alcoholische dranken : er geldt een algemeen verbod voor alcoholische dranken ,  zowel op en naast het terrein ,  de neutrale  zone en de kleedkamers !      

Slotbepaling: in alles wat voorafgaand niet voorzien is, wordt gehandeld conform de reglementen van de K.B.V.B. en de K.W.V.B.B.   

In alle andere onvoorziene gevallen wordt het dossier overgemaakt aan de Provinciale Sportcommissie, die uitspraak doet in eerste aanleg, of aan de Provinciale beroepscommissie die uitspraak doet in laatste aanleg.         

Opgemaakt namens het gewestelijk bestuur