Huishoudelijk Reglement (Gewest)

Huishoudelijk Reglement

 

I - OVER DE GEWESTELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN

               Art l:      Al de aangesloten clubs van het Gewest Brugge zijn verplicht

vertegenwoordigd te zijn op de Gewestelijke Vergaderingen en eveneens

op de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering.

Een boete van 10,00 € zal toegepast worden door het Gewestelijk Bestuur

voor elke niet gerechtvaardigde afwezigheid. Iedere afwezigheid op de

Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering zal beboet worden met

 25,00 €.

Indien een club om gegronde reden niet zal kunnen vertegenwoordigd

zijn op een belegde vergadering, dan dient dit ter kennis gebracht te

worden van de Gewestelijke Secretaris, voor de aanvang van de

vergadering.

Een club die zich twee maal na elkaar laat verontschuldigen voor een

Gewestelijke Vergadering, betaalt een boete van  10,00 €. Bij de derde

maal wordt de boete verdubbeld.

Art. 2 :    De persoon die een bepaalde aangesloten club vertegenwoordigt op een Gewestelijke Vergadering moet effectief aangesloten zijn bij de club die hij vertegenwoordigt.

               Art. 3 :   De Gewestelijke Secretaris roept de bestuursleden en/of de

afgevaardigden van de aangesloten clubs bijeen telkens dit noodzakelijk

is.

Zij worden, zo mogelijk, minstens twee weken (tien werkdagen ; veertien

kalenderdagen) op voorhand verwittigd, door alle bestaande

communicatiemiddelen, waaronder e-mail, van een belegde vergadering.

Slechts om spoedvergaderingen zal van deze termijn afgeweken worden.

Art. 4 :   De aangesloten clubs hebben het recht een Gewestelijke Vergadering aan te vragen om een belangrijk punt te bespreken of voor te leggen.

Dergelijke aanvragen moeten schriftelijk, of via e-mail, gericht worden

aan de Gewestelijke Secretaris en moeten mee ondertekend worden

door de gerechtigde correspondent van minstens drie verschillende

aangesloten clubs van het Gewest.

In geval van e-mail dienen minstens drie adressen van gerechtigde

correspondenten in kopie vermeld te worden.

Alle aanvragen dienen rekening te houden met de termijnen vermeld in

artikel 3 en artikel 5 van dit reglement.

Art. 5 :   De Gewestelijke Secretaris stelt de agenda op van de belegde Gewestelijke Vergadering en deelt deze mee bij de oproep tot vergaderen, en dit minstens binnen de termijn, bepaald in artikel 3 van dit reglement. De aangesloten clubs hebben het recht een punt of voorstel op de agenda te laten schrijven, mits dit schriftelijk, of via e-mail, gemeld wordt aan de Gewestelijke Secretaris, minstens 5 werkdagen (7 kalenderdagen) voor de belegde Gewestelijke Vergadering.

Art. 6 :   De aangesloten clubs, die vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering, nemen deel aan de stemming omtrent alle aangelegenheden. leder vertegenwoordigde club heeft één geldige stem. Er kan een volmacht gegeven worden aan een aangesloten lid van een club. Deze volmacht dient ondertekend te worden door zowel de voorzitter als de gerechtigde correspondent van de betrokken club en dient door de volmachtdrager aanvaard te worden. De gevolmachtigde treedt dan in de stemrechten van de gerechtigde correspondent van de club.

Indien meerdere leden van éénzelfde club aanwezig zijn op een Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering, dan zal enkel het gevolmachtigde lid zijn stem uitbrengen. Een gerechtigde correspondent, aanwezig op de vergadering, is steeds stemgerechtigd, maar kan deze stem, via volmacht overdragen aan een ander aangesloten lid van zijn/haar club via de regels hierboven vernoemd. Een club kan zich niet laten vertegenwoordigen door een Bestuurslid, dat zetelt in het Gewestelijk Bestuur ; deze regel geldt voor alle Gewestelijke Vergaderingen.

 

II - OVER DE A- EN C-SPELERS

           

                Zie de artikels van de Reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

    Zie de artikels 17,18,19, 20, 21, 22 en 23 van de Reglementen van de Koninklijke West- Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

    Zie de artikels 8 en 9 van de Overeenkomst tussen de Koninklijke Belgische     Voetbalbond en de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

    Alle hoger genoemde artikelen kunnen geraadpleegd worden op de site van de Koninklijke     Belgische Voetbalbond (www.footbel.com)
 

III - OVER DE KALENDER - DE KAMPIOENSCHAPPEN - HET REGLEMENT

Zie de artikels van de Reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Zie de artikels 15 en 16 van de Reglementen van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

Zie de artikels 6 en 7 van de Overeenkomst tussen de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

Alle hoger genoemde artikelen kunnen geraadpleegd worden op de site van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (www.footbel.com).

               Art. 7 :    Het Kampioenschap van het Gewest Brugge vangt aan op de eerste

zaterdag van de maand september van ieder jaar, tenzij anders besloten tijdens de Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering. In geen geval mag het Kampioenschap een aanvang nemen voor de datum, vastgesteld door de Koninklijke Belgische Voetbalbond en door de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

Art. 8 :    De kalender van het Gewestelijk Kampioenschap en van de Gewestelijke Bekercompetities wordt opgemaakt door het Gewestelijk Bestuur. De kalender van zowel het Gewestelijk Kampioenschap, als de kalender van de Gewestelijke Bekercompetities, worden eind juli ter bekrachtiging ervan, overgemaakt aan het Provinciaal Comité.

               Art. 9:     Zowel de Reglementen van het Gewestelijk Kampioenschap als de

Reglementen van de Gewestelijke Bekercompetities worden opgemaakt door het Gewestelijk Bestuur, volgens de voorschriften van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond. Deze Reglementen zullen ten laatste op 15 augustus van elk jaar ter bekrachtiging worden overgemaakt aan het Provinciaal Comité.

                Art. 10 :  Alleen de kalender, opgestuurd door de Gewestelijke Secretaris en

wekelijks bekend gemaakt op de site van zowel de Koninklijke Belgische Voetbalbond           (www.footbel.com) als op de site van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond (www.bedrijfsvoetbal.be) is bindend. Alle andere informatiebronnen zoals dag- en/of weekbladen of gelijk welke andere bron, zijn niet geldend. Bij eventuele twijfel omtrent een bericht op de site(s), dient onmiddellijk de Gewestelijke Secretaris geraadpleegd te worden, van wie de beslissing dan bindend zal zijn voor de betrokken ploegen.

Art. 11:      Op de speeldagen waarop geen wedstrijden zijn voorzien, dient elke club zich steeds ter beschikking te houden voor het betwisten van een wedstrijd, ingericht door het Gewestelijk Bestuur. Dit betreft zowel uitgestelde wedstrijden als vooruitgeschoven wedstrijden ingevolge kalenderwijzigingen. Deze wedstrijden kunnen steeds georganiseerd worden op woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagmorgen of zaterdagmiddag.

IV - OVER DE TERREINEN

Zie de artikels van de Reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Zie de artikels 9,10,11,12,13 en 14 van de Reglementen van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.

Art. 12 :     De aangesloten clubs die geen terrein ter beschikking kunnen stellen van het Gewest Brugge, zijn verplicht te spelen op het of de terrein(en), hen "toegewezen door het Gewestelijk Bestuur. De thuisclub is steeds verantwoordelijk voor de geschiktheid van het terrein.

V - OVER DE WEDSTRIJDEN - UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN

Zie de artikels van de Reglementen van de Koninklijke Belgische   Voetbalbond.

Zie de artikels 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35 van de Reglementen van de   Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond.      

                  Art. 13 :    De wedstrijden gaan door op de datum, vastgesteld door de officiële

kalender, opgestuurd door de Gewestelijke Secretaris. De wedstrijden moeten worden gespeeld op de terreinen, die aangeduid zijn door de kalender, tenzij de scheidsrechter ter plaatse oordeelt, dat bedoeld terrein onbespeelbaar is en er een ander gekeurd terrein, binnen de accommodatie of in een straal van hoogstens één kilometer, vrij ter beschikking is.

Geen enkele afwijking hieromtrent zal toegestaan of geduld worden, op straf van boete, opgelegd door het Provinciaal Comité, en van verlies van de punten door de betrokken thuisploeg.

                 Art. 14 :     Een ploeg die een overeenkomst afsluit met derden om over een

speelveld te beschikken, staat in voor het ter beschikking zijn van dit veld op de vastgestelde datum en is ook verantwoordelijk voor de aanvang van de wedstrijd op het vastgestelde uur.

Art. 15 :     De gegronde aanvragen voor het uitstellen van wedstrijden of wijzigingen van aanvangsuur, moeten gedaan worden volgens de voorschriften, vervat in artikel V.47 van de Reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Verder schrijft Artikel 15 van de Reglementen van de Koninklijke West-Vlaamse Voetbalbond voor : "Wijzigingen van aanvangsuur en/of eventuele terreinwijzigingen worden slechts toegestaan door het Provinciaal Comité wanneer de aanvraag hiervoor gebeurt minstens drie weken voor de te spelen wedstrijd".

Art. 16 :     Zie het artikel 14 van de Reglementen van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfs-voetbalbond.
De bezochte club zal er voor zorgen dat de verbandkist, en alle materieel voor eerste hulp bij ongevallen, volledig in regel, gedurende de wedstrijd op het terrein aanwezig is.

Zo niet zal, door het Provinciaal Comité, een boete van  10,00 € toegepast worden voor de in gebreke zijnde club.

                  Art. 17 :     De bezochte ploeg moet voldoende reglementaire voetballen ter

beschikking stellen om het regelmatig verloop van de wedstrijd te verzekeren.

                 Art. 18 :     De bezochte ploeg staat in voor het bestellen en het bezorgen van

verfrissingen aan de spelers van beide ploegen, aan de scheidsrechter en eventueel aan de assistent-scheidsrechters, anders wordt een boete van  10,00 € opgelegd door het Provinciaal Comité.

Art. 19 :     De bezochte ploeg is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en het invullen van het scheidsrechtersblad, in blokletters. Het scheidsrechtersblad dient ter beschikking te liggen van de scheidsrechter in zijn kleedkamer en dit minstens 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd. Het scheidsrechtersblad moet met onuitwisbare inkt ingevuld worden en de namen, voornamen en de geboortedata moeten in blokletters, zeer duidelijk geschreven worden.

Art. 20 :    De bezochte ploeg regelt de scheidsrechterskosten voor aanvang van de wedstrijd.

Art. 21:     De uitslagen van de officiële wedstrijden moeten onmiddellijk na de wedstrijd door de bezochte ploeg per telefoon medegedeeld worden aan één, door het Gewestelijk Secretariaat, aangestelde persoon. Een boete van 10,00 € zal door het Gewestelijk Bestuur toegepast worden bij niet naleven van dit voorschrift.

VI - OVER DE BOETEN

                 Art. 22 :    Elke boete, die een club wordt opgelegd, dient BINNEN de 10

werkdagen (14 kalenderdagen) betaald te worden door de in gebreke zijnde club ; zoniet zal een bijkomende boete opgelegd worden van 10,00 € en kunnen geen nieuwe leden worden aangesloten, en dit tot volledige betaling van alle boetes.

Art. 23 :    Indien de loten van de jaarlijkse tombola niet betaald worden aan de Gewestelijk kas, zal een boete opgelegd worden, ten bedrage van de prijs van de terreinen, tot het einde van het seizoen, dit, omdat de opbrengst van de tombola, grotendeels geldt als financiering van de factuur van de terreinen. Mochten de loten niet betaald zijn tegen de algemene statutaire vergadering, dan zal het Gewestelijk Bestuur een beslissing nemen.
 

 Goedgekeurd op de Algemene Bestuursvergadering Vergadering van donderdag 25 augustust 2011

 

De Secretaris,                                                                                    De Voorzitter,

Nancy Saelens                                                                                   Herman Vermeulen.